Se Abrigando da Chuva
Artista: Arai Kei
Paginas: 08
Tradutor: Tzinnxt
Tipo: One-shot