Sweet Lies
Artista: Minokichi
Paginas: 20
Tradutor: Max
Tipo: One-shot