Stand Up
Artista: Kizuka Kazuki
Paginas: 18
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot