Splash Live!
Artista: Karube Guri
Paginas: 08
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot