Slave Elmia
Artista: Mda Starou
Paginas: 08
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot