Passion Girl
Artista: Zanji
Paginas: 04
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot