Pakopako Maturissu!
Artista: Shake
Paginas: 19
Tradutor: Rai Staz
Tipo: Doujin