Minimorphosis
Artista: Uraziro
Paginas: 08
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot