Miki-chan's Winter Break
Artista: Toroshio
Paginas: 07
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot