Mega Mori
Artista: Mogg
Paginas: 08
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot