Love-Wonder-Roger
Artista: Hinasaki Yo
Paginas: 20
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot