Fantasy Train
Artista: Mogg
Paginas: 06
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot