Electric Sheep's Dream
Artista: Mg Kurino
Paginas: 20
Tradutor: Toshirou
Tipo: One-shot