Broment!
Artista: Pyon-Kti
Paginas: 04
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot